Alapszabály

MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT
ALAPSZABÁLYA

I. fejezet

Általános rendelkezése

A Szövetség neve: Megyei Jogú Városok Szövetsége

 

2.      A Szövetség székhelye: 1055 Budapest, Szent István krt. 3. III. 24. szám.

3.      A Szövetség működési területe: Magyarország területe.

4.      A Szövetség pecsétje: /bélyegzője/:
         Középen Magyarország címere, körben a felirat /Megyei Jogú Városok Szövetsége/

5.      A Szövetség önálló jogi személyként saját alapszabállyal, képviselettel, elkülönült gazdálkodással rendelkezik.

II. fejezet

A Szövetség célja

A megyei jogú városok önkormányzati jogainak kollektív képviselete, védelme, érvényesítésének előmozdítása, az önkormányzati működés fejlesztése, hazai és nemzetközi önkormányzati érdekszövetségekkel való együttműködése.

III. fejezet

A Szövetség feladatai

1.      Véleménynyilvánítás a megyei jogú városokat érintő jogszabályok és más állami döntések tervezeteivel kapcsolatban.

2.      Általános jellegű részvétel a jogalkotási, jogszabály-előkészítési munkában.

3.      Véleménynyilvánítás, érdekképviselet országos jelentőségű kérdésekben, illetve egyedi állami döntéseknél.

4.       Kapcsolattartás különböző típusú és szintű állami, társadalmi, érdekképviseleti szervezetekkel, különös tekintettel a többi települési önkormányzati érdekszövetségre.

5.      Kapcsolatok kialakítása hasonló külföldi önkormányzati szövetségekkel.

6.      Együttműködés és segélyprogramok szervezése a városok, a hazai és nemzetközi önkormányzati szövetségek között.

7.      A megyei jogú városokra vonatkozó tudományos kutatások ösztönzése, támogatása, a nagyvárosokra vonatkozó általános törvényszerűségek feltárása.

8.      Belső információs rendszer, adat- és dokumentációs bázis kialakítása, kiadványok megjelentetése.

9.      Szakértői értekezletek, szakmai továbbképzések szervezése.

10.    Alapítványok, pályázatok, valamint egyéb pénzeszközök megpályázása, felhasználása. A tagdíjon felüli támogatási források felkutatása, igénybevétele.

 

IV. fejezet
A Szövetség tagjai

1.      A Szövetség tagja lehet az a megyei jogú város önkormányzat, amely a belépési nyilatkozatban az alapszabályt magára nézve kötelezően elfogadja, vállalja, hogy a szervezet munkájában tevékenyen részt vesz, és az éves tagdíjat befizeti.

2.      A Szövetségbe való belépés önkéntes.

3.      A tagfelvételéhez a Közgyűlés jelenlévő tagjainak háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

4.      A Szövetség tagjainak nevét, székhelyét, és a tag önkormányzat polgármesterének nevét az alapszabály melléklete tartalmazza.

5.      A tag önkormányzatot a polgármester jogosult képviselni, aki képviseleti jogát meghatalmazással a tag önkormányzat alpolgármesterére jogosult átruházni.

V. fejezet
A Szövetség tagjainak jogai és kötelességei

1.      A Szövetség tagjainak jogai:

a.)     Részt vehet a Szövetség alapszabályának megfogalmazásában.
b.)     Képviselője választhat és választható a Szövetség szervezeti egységeibe, tisztségeire.
c.)     Részt vehet a Szövetség tevékenységében, rendezvényein, igényelheti a Szövetség érdekképviseleti, érdekérvényesítési tevékenységét.
d.)     Igénybe veheti a Szövetség szolgáltatásait.
e.)     Részesedhet - a Szövetség Közgyűlésének határozata alapján - alapítványrészből, pályázatokból, egyéb pénzbevételből, támogatásból.
f.)      Javaslatot tehet a Szövetséget érintő bármely kérdésben, és kifogást emelhet a Szövetség jogszabálysértő határozata ellen.
g.)     Felvilágosítást kérhet a Szövetség bármely tevékenységéről, amelyre annak szervezeti egységének vezetői /tisztségviselői/ érdemben válaszolni kötelesek.

 

2.      A Szövetség tagjainak kötelességei:

a.)     Az Alapszabály tiszteletben tartása.
b.)     Rendszeres részvétel a Szövetség szervezeti egységeinek munkájában, elősegítve a Szövetség céljainak megvalósítását.
c.)     A szövetségi tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása.
d.)     A Szövetség vagyonának megóvása.
e.)     A KSH által megállapított lakónépességi adatok alapján, lakosonként 30,-Ft tagdíj befizetése a Szövetség folyószámlájára minden év március 31-ig.
f.)      Nem veszélyeztetheti a Szövetség céljának megvalósítását és a Szövetség tevékenységét.

VI. fejezet
A tagsági jogviszony megszűnése

1.      A tagsági jogviszony megszűnik:

a.)     kilépéssel,
b.)     a megyei jogú városi cím elvesztésekor,
c.)     a tag jogutód nélküli megszűnésével.

2.      A tag tagsági jogviszonyát kilépéssel az elnökhöz intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A kilépés, az erről szóló kérelem elnökhöz való megérkezésével hatályosul.

3.      A tagsági jogviszony kizárással nem szüntethető meg.

VII. fejezet
A Szövetség szervezeti egységei

A Szövetség szervezeti egységei: Közgyűlés, Választmány, Elnök, Társelnök, Ügyvezető Alelnök, Tiszteletbeli Elnök, Felügyelő Bizottság, Szakmai Bizottságok/Albizottságok, Jegyzői Kollégium, Főépítészi Kollégium, Adóhatósági Vezetők Kollégiuma, Közterület Felügyelők Kollégiuma, Főtitkár.

1. rész
A Közgyűlés

1.      A Szövetség legfelsőbb szervezeti egysége a Közgyűlés.

2.      A Közgyűlés a Szövetség tagjai polgármestereinek (akadályoztatása esetén a helyettesítésre jogosult alpolgármestereinek) testülete. A Közgyűlésen minden tag megyei jogú város egy szavazattal rendelkezik.

3.     A Közgyűlés ülésein tanácskozási joggal részt vesz a Főtitkár, a Tiszteletbeli Elnök, és a Jegyzői Kollégium elnöke.

 

4.      A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évenként egy alkalommal kell összehívni, továbbá akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg ha a tagok egyharmada azt az ok és a cél megjelölésével kezdeményezik. A Közgyűlést az Elnök hívja össze.

5.     A Közgyűlés határozatképes, ha a tag képviseletére jogosult polgármesterek több mint fele jelen van.

6.     A Közgyűlés határozatait nyilvános ülés keretében, nyílt szavazással hozza, ettől eltérni bármely tag ügyrendi javaslatára a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozz határozata

7.     Az Alapszabály eltérő rendelkezéseinek hiányában a Közgyűlés határozatainak elfogadásához a jelenlévők több mint felének igen szavazata szükséges. A jelenlévők háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges az Alapszabály elfogadásához és módosításához. A Szövetség céljainak módosításához, valamint a megszűnésről szóló döntés kimondásához a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

8.       Szavazategyenlőség esetén újabb szavazási fordulót kell tartani a legtöbb azonos szavazatot elért jelöltek, illetve változatok között. Az új szavazási fordulóban azt a jelöltet, illetve változatot kell elfogadottnak tekinteni, amelyik a legtöbb igen szavazatot kapta, feltéve, hogy eléri a szükséges többséget.

9.      A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a.)     Az Alapszabály megállapítása, módosítása.
b.)     Az éves költségvetés meghatározása.
c.)     A Szövetség gazdálkodásáról szóló éves beszámoló elfogadása.
d.)     A Választmány, a Felügyelő Bizottság, az Elnök tevékenységéről szóló éves beszámoló elfogadása.
e.)     A Szövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának megállapítása.
f.)      Az Elnök, Társelnök, az Ügyvezető Alelnök, Tiszteletbeli Elnök, a Felügyelő Bizottság elnökének, tagjainak, az állandó szakmai bizottságok/albizottságok elnökeinek, a Jegyzői Kollégium elnökének/alelnökének, a Főépítészi Kollégium elnökének, Adóhatósági Vezetők Kollégiuma      elnökének, Közterület Felügyelők Kollégiuma elnökének megválasztása.
g.)     A munkaszervezetet vezető Főtitkár határozatlan időtartamra történő kinevezése, jogviszonyának megszüntetése, munkabérének megállapítása.
h.)     Tag felvételéhez a belépési kérelmek elfogadása.
i.)      Tagok delegálása az országos szintű érdekképviseleti fórumokba.
j.)      Kitüntető címek, díjak alapítása.
k.)     Olyan szerződés megkötésnek jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját tagjával, elnökével, társelnökével, a Felügyelő Bizottság tagjaival, vagy hozzátartozóikkal köt.
l.)      Könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása.
m.)    Végelszámoló kijelölése.

10.    A Közgyűlést az elnök a javasolt napirend közlésével a Szövetség székhelyére vagy a tagok előzetes jóváhagyásával meghatározott más helyre hívja össze. A Közgyűlés ülésére szóló meghívót elektronikus úton kell továbbítani a tagokat képviselő polgármesterek önkormányzati hivatalos e-mail címére a Szövetség központi e-mail címéről (mjvsz@mjvsz.hu) oly módon, hogy a meghívó kézbesítésének dokumentálása visszaigazolással megtörténjen. A meghívót a Közgyűlést megelőző 5 nappal kell kézbesíteni a tagok részére, melyhez csatolni kell a már rendelkezésre álló határozati javaslatokat és az előterjesztők indokolását.

11.    A meghívónak tartalmaznia kell:
a.)     a Szövetség nevét és székhelyét;
b.)     az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
c.)     az ülés napirendjét;

12.    A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. Ha az ülést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen           valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

13.    A Közgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van, és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

14.    A Közgyűlést az elnök, akadályoztatása esetén a társelnök vezeti. A Közgyűlés döntéseinek megállapítása érdekében az ülés megkezdésekor két szavazatszámlálót kell választani, melyhez a jelenlévő tagok több mint felének igen szavazata szükséges.

15.    A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a)      akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
b)      akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c)      aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d)      akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
e)      aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f)       aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

16.    A Közgyűlés üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben meg kell jelölni a Közgyűlés helyét, idejét, továbbá a jelenléti ívre utalással fel kell sorolni a Közgyűlésen megjelent személyeket. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a javasolt, illetve elfogadott napirendet, az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet az ülést vezető elnöke/társelnök, a  jegyzőkönyvvezetőnek megválasztott személy, és a Közgyűlés tagjai közül választott  hitelesítő aláírásával hitelesíti.

 

A jegyzőkönyvet, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell a Szövetség iratai között megőrizni az iratkezelési szabályzatban foglaltak alapján.

A Közgyűlés döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban – igazolható módon – a Főtitkárnak közölni kell az érintettekkel.

17.    Az elnök köteles a Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

a)      a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b)      a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c)      a Szövetség céljainak elérése veszélybe került.

Ezen okból összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni, vagy a Szövetség megszüntetéséről dönteni.

2. rész
A Választmány

1.      A Választmány a Szövetség végrehajtó szervezeti egysége.

2.      A Választmány 6 tagú.
        Tagjai: a Szövetség Elnöke, a Társelnök, az Ügyvezető Alelnök, valamint az Állandó Szakmai Bizottságok elnökei.

 

 • a Szövetség elnöke:                                                Szita Károly
  Anyja születési neve:                                              Czeglédi Sarolta
  Lakcíme:                                                                  Kaposvár, Nagyváthy köz 7.                      
 • a Társelnök:                                                             Péterffy Attila 
  Anyja születési neve:                                               Pernecker Györgyi
  Lakcíme:                                                                   Pécs, Vörösbegy dűlő 16.                            
 • az Ügyvezető Alelnök:                                              Szalay Ferenc 
  Anyja születési neve:                                                Tatár Mária
  Lakcíme:                                                                   Szolnok, Koszorú u. 14.                       
 • a Gazdasági Bizottság elnöke:                                 Dr. Cser-Palkovics András
  Anyja születési neve:                                                Szigli Mária Zsuzsanna                        
  Lakcím:                                                                     Székesfehérvár, Donát u. 39-41. 3.a
 • a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke:                   Veres Pál
  Anyja születési neve:                                                Kutacs Ilona                     
  Lakcíme:                                                                    Miskolc, Rácz Ádám u. 50.          
 • az Informatikai és Rekreációs Bizottság elnöke:       Dr. Kovács Ferenc
  Anyja születési neve:                                                 Kántor Margit                                    
  Lakcíme:                                                                    Nyíregyháza, Bujtos u. 40.  
   
 • A választmányi megbízatás határozott időre 5 évre szól.
   
 • A megbízatás kezdő időpontja:                             2019. december 12.
 • A megbízatás lejárta:                                             2024. december 12.

3.      A Választmány szükség szerint, de legalább félévente ülést tart. A Választmány határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint fele megjelent. A Választmány döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. A Választmány ülésein tanácskozási joggal részt vesz a Tiszteletbeli Elnök, a Jegyzői Kollégium elnöke, és a Főtitkár.

4.      A Választmány feladat- és hatásköre:

a.)     A Közgyűlés határozatai, és saját döntése alapján közreműködik a Szövetség folyamatos érdekvédelmében a kitűzött célok megvalósítása érdekében.
b.)     Állandó kapcsolatot épít ki és tart fenn a központi állami szervekkel, ami magában foglalja a kölcsönös információcserét és rendszeres szakmai fórumok tartását.
c.)     Munkája ellátása során állandó kapcsolatot tart a megyei jogú városok önkormányzataival.
d.)     Kidolgozza a Szövetség éves költségvetésének tervezetét.
e.)     Szervezi a Szövetség tevékenységét.
f.)      Elfogadja az Elnök két választmányi ülés közötti munkájáról szóló beszámolót.
g.)     Dönt a Közgyűlés hatáskörébe nem utalt pénzeszközök felhasználásáról.
h.)     Elfogadja a munkaszervezet SZMSZ-ét valamint a pénzkezelési, gazdálkodási és az iratkezelési szabályzatot.
i.)      Kitüntető címeket, díjakat adományoz.

3. rész
Az Elnök, Társelnök, Ügyvezető Alelnök, Tiszteletbeli Elnök

 

 • Az Elnök ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
 • Az Elnök a Szövetség vezető tisztségviselője.
 • Az Elnök megbízatása határozott időre 5 évre szól. Az elnöki megbízatás létrejöttéhez a megbízás elfogadása szükséges.

A Szövetség elnöke:                                                                            Szita Károly
Anyja születési neve:                                                                           Czeglédi Sarolta
Lakcíme:                                                                                              Kaposvár, Nagyváthy köz 7.

A megbízás kezdő időpontja:                                                              2019. december 12.
A megbízás lejárta:                                                                              2024. december 12.

 • Elnök az a nagykorú személy lehet, akinek a cselekvőképességét a tevékenysége ellátáshoz szükséges körben nem korlátozták.
 • Az Elnök ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

 

 • Nem lehet Elnök az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

7.    A Szövetség elnöke:

a.)     Vezeti a Közgyűlést, illetve a Választmány üléseit.
b.)     Képviseli a Szövetséget. E feladatkörében a Választmány javaslatára megállapodásokat köthet.
c.)     Kapcsolatot tart más önkormányzati szövetségekkel, illetőleg állami gazdálkodó és társadalmi szervezetekkel.
d.)     Irányítja a Főtitkárt és rajta keresztül a munkaszerv munkáját.
e.)     Koordinálja és segíti a bizottságok/kollégium(ok) munkáját.
f.)      Jóváhagyja az állandó bizottságok, valamint a Kollégiumok ügyrendjét, és éves munkatervét.
g.)     Dönt a Közgyűlés, vagy a Választmány által feladat és hatáskörébe utalt ügyekben.
h.)     Szükség szerint kezdeményezheti a szakmai bizottságok, Kollégiumok ülésének összehívását.
i.)      Irányítja, előkészíti és koordinálja a Szövetség nemzetközi kapcsolatait.
j.)      Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a Főtitkár felett.
k.)     Összehangolja és irányítja a Szövetség országos érdekegyeztetési feladatait.
l.)      Irányítja a Szövetség civil szervezetekkel való kapcsolatait.
m.)    Szervezi és irányítja a Szövetség regionális kapcsolatait.
n.)     Javaslatot tesz a városok képviselőinek ajánlása alapján kitüntető címek, díjak adományozására.
o.)     Eseti megbízást ad az országos szintű érdekképviseleti fórumokba a képviselet ellátására.

8.      A Szövetség társelnöke:

a)      Az elnök akadályoztatása esetén vezeti a Közgyűlést, illetve a Választmány üléseit.
b)      Koordinálja és segíti az Elnök által meghatározott bizottságok munkáját.
c)      Kapcsolatot tart más önkormányzati szövetségekkel, illetőleg állami gazdálkodó és társadalmi szervezetekkel.
d)      Dönt a Közgyűlés, vagy a Választmány által feladat és hatáskörébe utalt ügyekben.
e)      Szükség szerint kezdeményezheti a szakmai bizottságok, Kollégiumok ülésének összehívását.
f)       Javaslatot tesz a városok képviselőinek ajánlása alapján kitüntető címek, díjak adományozására.

9.      Ügyvezető Alelnök

Az Ügyvezető Alelnök a Választmány tagjaként részt vesz a Szövetség tevékenységének folyamatos irányításában.

10.    Az Ügyvezető Alelnök általános feladatai:

  a.)   Kapcsolatot tart más önkormányzati szövetségekkel, illetve állami gazdálkodó és társadalmi szervezetekkel.
b.)   Koordinálja és segíti az Elnök által meghatározott bizottságok munkáját.
c.)   Dönt a Közgyűlés a Választmány, vagy az elnök által hatáskörébe utalt ügyekben.
d.)   Közreműködik az érdekegyeztetési feladatokban, a civil szervezetekkel való kapcsolattartásban, továbbá a regionális kapcsolatok szervezésében.

 

 

11.    Tiszteletbeli Elnök

A Közgyűlés a Szövetség korábbi vezető tisztségviselői feladatait ellátó elnöknek tiszteletbeli elnöki megbízást adhat 5 év határozott időtartamra.

 A Szövetség tiszteletbeli elnöke:                                          Kósa Lajos                
Anyja születési neve:                                                            Bacskó Katalin                                 
Lakcíme:                                                                                Debrecen, Kadosa u. 5.   

A megbízatás kezdő időpontja:                                              2019. december 12.    
A megbízatás lejárta:                                                              2024. december 12.       

12.    A Tiszteletbeli Elnök általános feladatai:

              a.)     Segíti az elnök munkáját.
b.)     Szövetség szervei által adott felhatalmazás alapján érdekképviseleti tevékenységet lát el a Szövetség nevében.
c.)     Közreműködik az érdekegyeztetési feladatokban, a civil szervezetekkel való kapcsolattartásban.

4. rész
Felügyelő Bizottság

1.      A Felügyelő Bizottság elnökből és 2 tagból áll. A Felügyelő Bizottságnak nem lehet tagja az, aki a Szövetség alkalmazásában áll, a Választmány tagja vagy a Szövetségnél gazdasági feladatokat lát el.

2.      A Felügyelő Bizottság tagjai:                                                
         Elnök neve:                                                                             Dr. Papp László                                            
         Anyja születési neve:                                                              Magos Gizella                                            
         Lakcíme:                                                                                 Debrecen, Eötvös u. 25.                                                 

        Tag neve:                                                                                Szarvas Péter                                                                     
        Anyja születési neve:                                                              Molnár Erzsébet Éva                                                                                         
        Lakcíme:                                                                                 Békéscsaba, Berzsenyi u. 48/1.                                                        

        Tag neve:                                                                                Szücsné Posztovics Ilona                                              
        Anyja születési neve:                                                              Stekler Ilona                                                  
        Lakcíme:                                                                                 Tatabánya, Erdész u. 26. IV./3.      
                       
3.      A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása határozott időre 5 évre szól. A Felügyelő Bizottsági megbízatás létrejöttéhez a megbízás elfogadása szükséges.

A megbízatás kezdő időpontja:                                              2019. december 12.
A megbízatás lejárta:                                                              2024. december 12. 

             
4.      A Felügyelő Bizottság saját ügyrendjében állapítja meg működésének részletes szabályait.

5.      A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek a cselekvőképességét tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

6.      A Felügyelő Bizottság tagjai feladataikat személyesen kötelesek ellátni.

7.      Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az, akit a vezető tisztségviselői foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy Felügyelő Bizottság tagja nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Nem lehet továbbá a Felügyelő Bizottság tagja aki, vagy akinek a hozzátartozója a Szövetség vezető tisztségviselője.

8.      A Felügyelő Bizottság feladatai:

a.)     Ellenőrzi a Közgyűlés és a Választmány határozatainak végrehajtását, felügyeli a Szövetség szerveinek működését.
b.)     Vizsgálja, ellenőrzi, és figyelemmel kíséri a Szövetség pénzügyi és gazdálkodási tevékenységét.
c.)     Ellenőrzi a tagsági díj fizetését, az anyagi támogatások időarányos befizetését.
d.)     Tájékoztatja észrevételeiről, javaslatairól a Közgyűlést, a Választmányt, szükség szerint a felügyeletet ellátó szervet.

9.      A Felügyelő Bizottság köteles a Közgyűlés és a Választmány elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlés és a Választmány ülésén ismertetni.
10.    A Felügyelő Bizottság a Szövetség irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, az Elnöktől és a Szövetség munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Szövetség fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
11.     A Felügyelő Bizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.

5. rész
Állandó Szakmai Bizottságok

1.      A Szövetség Közgyűlése a következő állandó szakmai bizottságokat és albizottságokat hozza létre:

            a.)     Gazdasági Bizottság ezen belül:
                      Környezetvédelmi Albizottság
                      Területfejlesztési Albizottság
                      Városüzemeltetési Albizottság
            b.)     Humánszolgáltatási Bizottság ezen belül:
                      Egészségügyi Albizottság
                      Ifjúsági- Oktatási- Sport Albizottság
                      Kulturális Albizottság
                      Szociális Albizottság
             c.)     Informatikai és Rekreációs Bizottság ezen belül:
                      Informatikai Albizottság
                      Turisztikai Albizottság

2.      Az állandó szakmai bizottságok és azok albizottságai:

           a.)     Végzik a jogszabály-tervezetek szakmai véleményezését.
           b.)     Feltárják a tagvárosok kedvező igazgatási tapasztalatait, módszereit.
           c.)     Javaslatokat, ajánlásokat, állásfoglalás-tervezeteket készítenek a Közgyűlés részére.

3.      A szakmai bizottságokat és albizottságokat elnök vezeti.

4.      A szakmai bizottságok/albizottságok elnökeit, a rendes tag megyei jogú városokat képviselő polgármesterek, vagy alpolgármesterek közül a Közgyűlés választja meg.

5.      A szakmai bizottságok és albizottságok elnökei, valamint a bizottságok tagjai meghatározott időre, 5 év időtartamra kerülnek megválasztásra.

6.      Szakmai bizottságokba, valamint az albizottságokba tagnak a rendes tag megyei jogú város önkormányzatának 1 választott képviselője, tisztségviselője, vagy a polgármesteri hivatal vezető köztisztviselője delegálható.

7.      Az állandó szakmai bizottságok évente legalább két ülést tartanak. Az albizottságok szükség szerint, eseti jelleggel üléseznek. Az albizottsági ülések napirendi pontjait az illetékes szakmai bizottság elnöke hagyja jóvá előzetesen.

8.      A bizottságok saját ügyrendjükben állapítják meg működésük részletes szabályait, mely magában foglalja az albizottságok működésének részletes szabályait is azzal, hogy az albizottságok elnökei tanácskozási joggal részt vesznek a bizottsági üléseken.

9.      A bizottságok ügyrendjét az Elnök hagyja jóvá. Működésükhöz szükséges tárgyi feltételeket a Közgyűlés biztosítja.

10.    A szakmai bizottság elnöke a testületi döntések alapján szervezi a bizottság munkáját.

 

6. rész
Szakmai Kollégiumok

1.      A Jegyzői Kollégium a szövetség rendes tagjai jegyzőinek /akadályoztatás esetén aljegyzőinek/ testülete, amelynek elnöke/alelnöke a Közgyűlés által választott jegyző.
2.      A Jegyzői Kollégium saját ügyrendjében állapítja meg működésének részletes szabályait, melyet az Elnök hagy jóvá. A kollégium szükség szerint, de évente legalább két ülést tart.

3.      A Jegyzői Kollégium:

a.)     Elvégzi az önkormányzatokat érintő törvénytervezetek és más jogszabálytervezetek, stratégiai tervek szakmai véleményezését.
b.)     A Megyei Jogú Városok Polgármesteri Hivatalai önkormányzati és államigazgatási tevékenységéről szakmai tapasztalatokat gyűjt és cserél.
c.)     A rendes tagok legfontosabb önkormányzati és közigazgatási információiból adatbankot létesít, azt karbantartja.
d.)     A Közgyűlés, a Választmány és a Szakmai Bizottságok részére szakmai ajánlásokat, javaslatokat tesz.

e.)     A Szövetség elnökének felkérésére segítséget nyújt a Közgyűlés és a Választmány döntéseinek előkészítéséhez és végrehajtásához.
f.)      A Szövetség elnökének, társelnökének, ügyvezető alelnökének javaslatára véleményez, illetve megtárgyal jogszabálytervezeteket és egyéb témákat.
g.)     Kapcsolatot tart Kormányzati szervekkel, a Jegyzők Országos Szövetségével, a Magyar Közigazgatási Karral és más önkormányzati Szövetségek hasonló szintű fórumaival.

4.      A Főépítészi Kollégium a Szövetség rendes tagjai főépítészeinek testülete, amelynek elnöke a Közgyűlés által választott főépítész.

5.      A Főépítészi Kollégium saját ügyrendjében állapítja meg működésének részletes szabályait, melyet az Elnök hagy jóvá. A kollégium szükség szerint, de évente legalább egy ülést tart.

6.      A Főépítészi Kollégium:

a.)     Elvégzi az önkormányzatokat érintő törvénytervezetek és más jogszabálytervezetek, stratégiai tervek szakmai véleményezését.
b.)     A Közgyűlés, a Választmány és a Szakmai Bizottságok részére szakmai ajánlásokat, javaslatokat tesz.
c.)     A Szövetség elnökének felkérésére segítséget nyújt a Közgyűlés és a Választmány döntéseinek előkészítéséhez és végrehajtásához.
d.)     A Szövetség elnökének, társelnökének, ügyvezető alelnökének, polgármestereknek javaslatára véleményez, illetve megtárgyal jogszabálytervezeteket és egyéb témákat.
e.)     Kapcsolatot tart Kormányzati szervekkel, az Országos Főépítészi Kollégiummal, és más önkormányzati Szövetségek hasonló szintű fórumaival.

7.      Az Adóhatósági Vezetők Kollégiuma a szövetség rendes tagjai adóhatóságai vezetőinek testülete, amelynek elnöke a Közgyűlés által választott vezető.

8.      Az Adóhatósági Vezetők Kollégiuma saját ügyrendjében állapítja meg működésének részletes szabályait, melyet az Elnök hagy jóvá. A kollégium szükség szerint, de évente legalább két ülést tart.

9.      Az Adóhatósági Vezetők Kollégiuma:

a.)     Elvégzi az önkormányzatokat érintő törvénytervezetek és más jogszabálytervezetek, stratégiai tervek szakmai véleményezését.
b.)     A Közgyűlés, a Választmány és a Szakmai Bizottságok részére szakmai ajánlásokat, javaslatokat tesz.
c.)     A Szövetség elnökének felkérésére segítséget nyújt a Közgyűlés és a Választmány döntéseinek előkészítéséhez és végrehajtásához.
d.)     A Szövetség elnökének, társelnökének, ügyvezető alelnökének, polgármestereknek javaslatára véleményez, illetve megtárgyal jogszabálytervezeteket és egyéb témákat.
e.)     Kapcsolatot tart Kormányzati szervekkel, és más önkormányzati Szövetségek hasonló szintű fórumaival.

10.    A Közterület Felügyelők Kollégiuma a szövetség rendes tagjai közterület felügyelők vezetőinek testülete, amelynek elnöke a Közgyűlés által választott vezető.

11.    A Közterület Felügyelők Kollégiuma saját ügyrendjében állapítja meg működésének részletes szabályait, melyet az Elnök hagy jóvá. A kollégium szükség szerint, de évente legalább két ülést tart.

12.    A Közterület Felügyelők Kollégiuma:

a.)     Elvégzi az önkormányzatokat érintő törvénytervezetek és más jogszabálytervezetek, stratégiai tervek szakmai véleményezését.
b.)     A Közgyűlés, a Választmány és a Szakmai Bizottságok részére szakmai ajánlásokat, javaslatokat tesz.
c.)     A Szövetség elnökének felkérésére segítséget nyújt a Közgyűlés és a Választmány döntéseinek előkészítéséhez és végrehajtásához.
d.)     A Szövetség elnökének, társelnökének, ügyvezető alelnökének, polgármestereknek javaslatára véleményez, illetve megtárgyal jogszabálytervezeteket és egyéb témákat.
e.)     Kapcsolatot tart Kormányzati szervekkel, és más önkormányzati Szövetségek hasonló szintű fórumaival.                                                                       

7. rész
Főtitkár, munkaszervezet

1.      A Főtitkár a Szövetség Közgyűlése által kinevezett vezető. Az Elnök gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a Főtitkár felett. A Főtitkár a Közgyűlés, a Választmány döntései és az Elnök iránymutatása alapján dolgozik.

2.      A Főtitkár a Szövetség működésében a testületi döntések előkészítésére és   végrehajtására irányuló tevékenység szervezője.

3.      A Főtitkár:

a.)     Előkészíti a Közgyűlés és a Választmány üléseit, döntéseit.
b.)     Szervezi a Közgyűlés és a Választmány döntéseinek a végrehajtását.
c.)     Segíti a tisztségviselők munkáját.
d.)     Gondoskodik arról, hogy a Szövetség tagjai a Közgyűlés, a Választmány, és a bizottságok munkájáról a szükséges információkat rendszeresen megkapják.
e.)     Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a Közgyűlés, vagy a Választmány megbízza.
f.)      Irányítja a Szövetség munkaszervezetét, és gyakorolja Szövetség munkaszervezetének munkavállalói felett a munkáltatói jogkört.
g.)     Irányítja és szervezi a tisztségviselők, a referensek, valamint a külső szakértők munkáját.

4.      A szervezet ügyviteli teendői, tájékoztatási rendszere jobb működéséért a Közgyűlés, a Választmány, az elnök segítésére, a költségvetési gazdálkodás ellátására munkaszervezetet hoz létre. A munkaszervezet saját szervezeti és működési szabályzattal rendelkezik.

VIII. fejezet
A Szövetség anyagi forrásai és gazdálkodás

1.      A Szövetség bevételei:

a.)     Tagsági díj
b.)     Jogi és természetes személyek támogatásai, felajánlásai, hozzájárulásai.
c.)     Pályázatokból, alapítványokból származó bevételek.
d.)     Rendezvényi és egyéb bevételek.
2.      A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik.
3.      A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok, tagszervezetek csak a tagdíjat kötelesek megfizetni, a Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
4.      A Szövetség elszámolási számlája feletti rendelkezésre a Szövetség Elnöke és a Főtitkár együttesen jogosult. Az egyik aláíró minden esetben a Szövetség Főtitkára.

 

IX. fejezet
A Szövetség megszűnése

1.      A Szövetség megszűnik:

a.)     Ha megszűnését a Közgyűlés kimondja.
b.)     Ha a Szövetség más szervezettel egyesül.
c.)     A bíróság feloszlatja.
d.)     Megszűnésének bíróság általi megállapításával.

2.      A Szövetség megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után maradt vagyont a Szövetség céljával megegyező, vagy hasonló cél megvalósítására létrejött szervezetnek kell átadni.

 

Budapest, 2019. december 09.

 

 

                                                                                                    Szita Károly
                                                                                                          elnök

 

 

Záradék

A Megyei Jogú Városok Szövetsége Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét az MJVSZ Közgyűlése a 2019. december 09. napján megtartott Közgyűlésén
az 20/2019. (XII. 9.) Kgy. határozatával fogadta el.
Az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiraton az MJVSZ képviselőjeként igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítás hatályos tartalmának azzal, hogy az egységes szerkezetű okirat kékkel jelölt részei tartalmazzák a módosítást.

 

Budapest, 2019. december 09.
                                                         

                                         
                                                                                                    Szita Károly
                                                                                                          elnök